ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

 
 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
 
       โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร แต่เดิมเป็นการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมอย่างทั่วถึง จึงได้แยกการจัดการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ มาจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร บนพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดกลางทุมมาวาส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพระครูอุปถัมภ์ปัญญาธร (เจริญ  ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมจัดสร้างโรงเรียนเทศบาล ๔ และได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตั้งแต่วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นต้นมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาตามลำดับดังนี้
 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายประสิทธิ์  ประสิว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ นายยุทธชัย  รอบรู้  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประสิทธิ์  ประสิว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นายบุญชัย  ทิพยางกูร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔
เจริญอุปถัมภNปัญญาธร และได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นางพัชรี  เจริญศรีสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นางพัชรี  เจริญศรีสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ มาจนถึงปัจจุบัน
 


29 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 26 ครั้ง